Contact Us: +92 5815 921018

RESTAURANT IN GILGIT AREA

Dumani NA
Haji Ramzan NA
Green Dragon NA
Salar Resaurant NA
Baig’s Resaurant NA
New Tourist Cottage +92 5811 54255
Mountain Refuge +92 5811 53683
Horizon Guest House +92 5811 55017

RESTAURANT IN SKARDU AND SHIGAR AREA
Dewan-e-Khas Restaurant Skardu: +92-5815-455494  www.dewanekhas.com.pk
info@dewanekhas.com.pk

RESTAURANT IN KARIMABAD AND NAGAR HUNZA  AREA

Hidden Paradise +92-58134-57084
Old Hunza Inn +92-58134-57186
Tourist Park Hotel +92-58134-57087
Hill Top Hotel +92-58134-57145
Mulberry Inn +92 5821 57178
Cafe de Hunza +92-5813-45711-2
Hunza Inn +92-58215-7186
Hunza Serena Inn +92-58215-7012
Hidden Paradise +92-58215-7464

RESTAURANT IN KHAPLU AND HUSHEY AREA